ౄீ꫞꯭震妹
50 minutes ago
 • 27Aged
 • 165cm(5'5")
 • Unknown
Wall
 • No posts!
 • Chicago
 • B type
 • Libra
 • travel and tourism
 • Taiwanese
 • Private
 • close friends simple penpals
About Him
我是Amy 27歲。 為什麼叫震妹是因為我喜歡丟禮物手機會震動
Albums
 • No photos for now
iPair No. 9824467